AUTOOCUPACIÓ > FINANÇAMENT> A CURT TERMINI


PÒLISSA DE CRÈDIT

No és una altra cosa que un compte corrent que ens permet disposar d'una certa quantitat de diners a discreció, utilitzant per a això els instruments de mobilització de fons habituals en un compte corrent com poden ser xecs, pagarés, targetes o transferències. Permet, a més, la domiciliació d' efectes comercials o rebuts periòdics .

Una pòlissa de crèdit és un instrument molt interessant per a l'empresa, donada la seva flexibilitat total, amb el qual paga per al finançament que realment necessita. Perquè s'entengui més col·loquialment, aquest producte és un compte corrent al qual poden anar vinculats talonaris de xecs, pagarés, transferències o targetes de crèdit. Tots aquests instruments van vinculats a aquest compte corrent, amb el qual podem, si ho desitjam, disposar de diners a crèdit, o sigui, excedir del límit de diners reals que actualment tenim al compte, sempre i quan s'hagin pactat amb anterioritat les condicions amb el banc (límit de crèdit, període de devolució, interès aplicable, etc.).

 

PAGARÉ

Abans de conèixer el proper producte de finançament a curt termini és imprescindible saber què és un pagaré. És un document privat, estès en forma legal, pel qual una persona ( emissor o subscriptor) s'obliga a pagar a una altra ( tenidor o beneficiari) una certa quantitat de diners en una data determinada i especificada en el document.

Nota: Hem de tenir en compte que molts clients, una vegada establerta una bona relació comercial, pacten formes de pagament a 30, 60, 90 o fins i tot 120 dies des de la data de recepció dels materials o treballs realitzats.

 

DESCOMPTE COMERCIAL (línia de descompte)

És una operació de crèdit mitjançant la qual s'anticipa l'import del crèdit no vençut (data de pagament) instrumentat mitjançant efectes mercantils (pagaré, lletra de canvi i altres) a canvi de la cessió o endós d'aquests a un preu determinat.

Per a un millor enteniment d'aquesta definició direm que el descompte consisteix simplement a cobrar diners anticipadament al que s'ha pactat entre el client i el proveïdor, per exemple cobrar un pagaré emès per un client que té una data de venciment (termini de pagament) al cap de 30, 60 o 90 dies (termini pactat) de manera anticipada a canvi d'un cost determinat.

Això vol dir que el banc o l'entitat amb la qual contractam la línia de descompte ens anticipa els diners per cobrar del document esmentat, tot això a canvi d'un preu pactat a l'hora de la firma del contracte d'obertura.

Nota: És important saber que les entitats financeres no accepten tots els pagarés, lletres de canvi ni documents amb data de venciment que vulguem cobrar anticipadament, ja que els bancs analitzen el nivell d'endeutament que té un emissor de l'esmentat document, i no paguen els que considerin de molt risc o amb poques garanties de cobrament.

 

FACTURATGE

Per entendre-ho d'una manera més col·loquial direm que el facturatge va néixer de la necessitat que tenien les empreses exportadores de cobrar factures impagades i la dificultat per gestionar aquests cobraments.

Llavors les entitats financeres van detectar aquesta nova línia de mercat, atès que aquestes sí que disposen dels mitjans materials i humans necessaris per a la gestió d'aquest recobrament. Les empreses cedien aquests cobraments a les entitats financeres a canvi d'una comissió, de tal manera que a partir d'aquesta cessió l'entitat financera s'encarregava de totes les gestions necessàries perquè es realitzassin els cobraments.

Aquest producte cedeix a l'entitat financera la nostra gestió de cobraments, i actualment no és només emprat per les empreses exportadores, sinó que està estès a empreses d'àmbit tant local com nacional.

El facturatge és apte sobretot per aquelles pimes (petites i mitjanes empreses) la situació de les quals no els permet suportar una línia de crèdit.

 

CONFIRMACIÓ

A diferència del facturatge , la confirmació és un servei ofert per entitats financeres que consisteix a gestionar els pagaments d'una empresa als seus proveïdors, oferint a aquests la possibilitat de cobrar les factures amb anterioritat a la data de venciment. Cal tenir clar que la confirmació és un servei de gestió de pagaments i no un servei de gestió de deutes .

La confirmació és atractiva per a empreses que reuneixin una o més de les característiques següents:

•  Empreses que tinguin diversificats els seus proveïdors.

•  Empreses que tinguin un sistema de pagaments complex.

•  Empreses que vulguin allargar el termini de pagament a proveïdors, o millorar les seves condicions de compra.

 

Quins avantatges ofereix la confirmació per a l'empresa i els proveïdors d'aquesta?

Per a l'empresa que incorpora aquest servei de gestió de pagament als seus proveïdors, els principals beneficis són els següents:

- En millora la imatge davant els proveïdors, pel fet que els pagaments estan avalats per una institució financera.

- Evita costos d'emissió de pagarés i xecs o manipulació de lletres de canvi.

- Evita les incidències que es produeixen en les domiciliacions de rebuts.

- Evita telefonades de proveïdors per informar-se sobre la situació de les seves factures.

- Evita el seguiment de diferents comptes corrents per conciliar els càrrecs de lletres, pagarés o xecs.

- Permet que l'empresa mantingui la iniciativa de pagament.

- Obté informació de gran ajuda en la gestió de les compres.

Per als proveïdors, els beneficis que reporta el servei de confirmació són bàsicament els següents:

- Poden cobrar les seves factures al comptat, amb el descompte previ dels costos financers, eliminant completament el risc d'impagament.

- Obtenen la concessió d'una línia de crèdit sense límit i sense consumir el seu propi crèdit.

- Eviten el pagament de timbres als que no els repercuteixin als seus clients, pel fet de gestionar els cobraments a través de traspassos o transferències.

Per a l'empresa, cedir els efectes a pagar dels proveïdors suposa reduir els costos en el departament de pagaments, ja que és com si se subcontractassin els serveis.

L'entitat financera s'encarrega de realitzar el pagament als proveïdors anticipant-lo o no a la data de venciment

 

PUJAR