AUTOOCUPACIÓ > FINANÇAMENT> A LLARG TERMINI


PRÉSTEC

És un sistema de finançament en el qual des d'un primer moment queda fixada la quantia i el termini de devolució del capital prestat. Per altra banda, és un finançament que des d'un primer moment està vinculat a la seva finalitat.

Així, quan sol·licitam un préstec ho fem per crear un negoci, ampliar una empresa, anar-nos-en de vacances, etc. En definitiva, per accedir a un bé o servei concret.

A diferència del finançament d'actiu circulant (pòlissa de crèdit), en el qual la destinació del capital finançat no està definida, en el cas dels préstecs aquesta destinació esta prefixada des d'un primer moment.

Així doncs, podem dir que un préstec és un sistema de finançament que permet a una persona física o jurídica adquirir un determinant bé o servei, finançant-ne una part del cost a mitjà i llarg termini.

 

ARRENDAMENT FINANCER

Mitjançant l'arrendament financer (també anomenat lísing) la persona o empresa pot disposar de béns mobles o immobles mitjançant el lloguer amb una opció de compra en finalitzar el període de temps establert en el contracte.

A grans trets, això vol dir que, per exemple, qualsevol persona o empresa lloga a una altra un determinat bé pagant unes quotes d'arrendament, i pot accedir a la compra d'aquest bé pagant una última quota que és la denominada opció de compra . O sigui que pagant aquesta ultima quota el que es fa és adquirir (comprar) aquest bé, i en cas contrari es retorna el bé a l'arrendador.

L'arrendament financer és molt emprat per les empreses, per exemple, per a l'adquisició de vehicles, sistemes informàtics i altres béns, ja que és un producte que es complementa molt bé amb el període de prova d'aquests (generalment, de 2 a 5 anys).

En cas d'haver adquirit un vehicle per mitjà d'arrendament financer i estar-ne satisfet en finalitzar el contracte, el que moltes empreses fan és pagar aquesta ultima quota i quedar-se amb el vehicle, donat el seu bon rendiment.

D'altra banda, si no es queda satisfet, o simplement se'n vol adquirir un de nou o deixar el que tenim arrendat, es retorna el vehicle en finalitzar el contracte. En el cas de voler-ne un de nou se signa un nou contracte, tenint en compte que s'han de continuar pagant les quotes com si es tractàs d'un nou lloguer.

 

Avantatges de l'arrendament financer

•  Cal afegir que les quotes de l'arrendament financer són íntegrament deduïbles en l'impost directe amb què es grava la renda de l'empresa.

•  La gran majoria dels arrendaments financers que es formalitzen són utilitzats com una alternativa al finançament mitjançant un préstec, ja que l'adquisició d'un actiu a través d'un arrendament financer ens permet accelerar-ne la velocitat d'amortització i, per tant, anticipar els estalvis fiscals que l'amortització genera.

•  L'arrendament financer permet el finançament del 100 % del bé, a diferència d'altres fonts de finançament.

•  No és necessari fer un reemborsament inicial.

 

Inconvenients de l'arrendament financer

•  L'arrendament financer es concerta, normalment, amb un tipus d'interès per sobre de l'aplicable a un préstec hipotecari.

 

PRÉSTEC PARTICIPATIU

Es considera préstec participatiu el préstec en el qual l'entitat prestadora (entitat financera/bancària) rep un interès variable. Aquest interès es determina en funció de l'evolució de l'activitat de l'empresa que rep aquest préstec.

Es considera, llavors, evolució de l'activitat de l'empresa el procés d'adaptació al mercat, així com els canvis de tresoreria en l'activitat econòmica d'aquesta empresa.

Aquest producte es va crear com a alternativa de finançament per a les empreses de creació recent o innovadores, les quals tenen, generalment, dificultat per accedir a finançament a llarg termini.

Aquest és un producte a llarg termini (entre 5 i 10 anys), dins del qual inclou un llarg període de carència (entre 3 i 8 anys).

D'aquesta manera, enfront del préstec tradicional, hem cercat un finançament més respectuós amb els cicles econòmics de l'empresa, acomodant el pagament d'interessos als resultats d'aquesta.

Durant aquests darrers anys, aquest producte es va consolidant com una alternativa al préstec tradicional.

 

RÈNTING

És un producte de finançament a mitjà i llarg termini de béns mobles. En el contracte de rènting l'arrendatari es compromet al pagament d'una quota fixa mensual durant un termini determinat de temps, a canvi del lloguer del bé i una sèrie de serveis complementaris.

Els serveis més habituals que inclou aquest producte poden ser:

•  facilitació de l'ús del bé durant el període del contracte

•  manteniment del bé.

•  assegurança a tot risc.

Aquest producte s'assembla molt a l'arrendament financer, amb la diferència que aquest inclou uns serveis complementaris.

El rènting és habitualment emprat per a l'adquisició de vehicles o equips tecnològics/informàtics. Això és degut al fet que aquests productes no només tenen garanties del fabricant, sinó que també, i puntualment, poden ser sotmesos a reparacions, que en aquest cas vindrien incloses en aquest contracte, sense el reemborsament addicional d'aquestes.

Pensem que, per a una empresa, haver d'adquirir, gestionar i mantenir un conjunt de vehicles suposa un elevat cost, que el rènting duu implícit.

 

PUJAR