AUTOOCUPACIÓ > FINANÇAMENT> ASPECTES GENERALS


QUÈ ENTENEM PER FINANÇAMENT?

S'entén per finançament la dotació de diners o de crèdit , és a dir, el fet d'aconseguir recursos (diners) i mitjans de pagament per destinar-los a l'adquisició de béns i serveis necessaris per al desenvolupament de les funcions d'un projecte empresarial.

Una vegada redactat el pla d'empresa, ja estam capacitats per avaluar si el nostre projecte és:

•  Coherent: Té sentit i a més existeix un mercat per al servei o producte projectat.

•  Viable: Disposam dels mitjans per posar en marxa el nostre projecte empresarial o disposam del capital per fer-lo realitat.

A més, també ens serveix per:

•  Establir objectius i planificar-ne la consecució.

•  Avaluar el progrés del projecte empresarial.

Ja hem avaluat el nostre projecte empresarial i, a més, el consideram coherent i viable.

Llavors, després d'haver redactat un bon pla d'empresa, cal fer els passos següents:

1. Decisió de crear l'empresa

2. Tria de la forma jurídica

3. Obtenció dels recursos necessaris

 

1. Decisió de crear l'empresa: El projecte ens pareix viable, per la qual cosa hem pres la decisió de crear la nostra pròpia empresa!

 

2. Tria de la forma jurídica: Una vegada arribats a aquest punt ens decantarem per la forma jurídica que adoptarem per a la nostra empresa: treballador autònom, comunitat de béns, societat limitada, societat anònima, cooperativa, etc.

 

3. Obtenció dels recursos necessaris: En aquest punt poden succeir dos casos; que disposem dels diners i recursos necessaris per posar en marxa la nostra empresa o, per contra, que ens trobem amb el problema que la inversió inicial del projecte sigui superior al que crèiem en un principi o als diners estalviats per a aquesta finalitat.

 

Llavors és el moment de cercar finançament extern.

Per entendre millor el concepte de finançament, és important conèixer-ne els diferents tipus que hi ha en el mercat.

 

Segons el termini de venciment (és a dir, termini de devolució) el finançament pot ser:

1. Finançament a curt termini : És aquell de termini inferior a un any. Es caracteritza perquè generalment es destina a la compra de matèries primeres, al pagament de subministrament, etc. Ex.: crèdits, microcrèdits, descompte comercial, finançament espontani, etc.

2. Finançament a llarg termini : És aquell de termini superior a un any. Es caracteritza perquè generalment està destinat a l'adquisició del local, l'obtenció d'elements de transport, etc. Ex.: préstecs bancaris, préstecs hipotecaris, arrendament financer (o lísing), etc.

 

Segons la procedència el finançament pot ser:

  • Finançament intern : Són aquells fons que l'empresa produeix a través de la seva activitat ( beneficis reinvertits en la pròpia empresa). Ex.: r eserves de capital, amortitzacions , etc.
  • Finançament extern : Es caracteritza perquè procedeix d' inversors externs (socis o creditors). Ex.: finançament bancari, ampliacions de capital, etc.

 

DIFERENTS PRODUCTES DE FINANÇAMENT

 

A) A CURT TERMINI

A.1. PÒLISSA O LÍNIA DE CRÈDIT

A.2. DESCOMPTE COMERCIAL

A.3. FACTURATGE

A.4. CONFIRMACIÓ

 

B) A LLARG TERMINI

B.1. PRÉSTEC

B.2. ARRENDAMENT FINANCER

B.3. PRÉSTEC PARTICIPATIU

B.4. RÈNTING

 

PUJAR