ESTUDIS > FORMACIÓ PROFESSIONAL > GRAU MIG > PROVES D'ACCÉS

http://formacioprofessional.caib.es


PROCÉS D’ADMISSIÓ I DE MATRÍCULA ALS MÒDULS OBLIGATORIS DELS PROGRAMES DE QUALIFICACIÓ PROFESSIONAL INICIAL (PQPI) I ALS CICLES FORMATIUS DE GRAU MITJÀ I DE GRAU SUPERIOR DE FORMACIÓ PROFESSIONAL (RÈGIM PRESENCIAL). Més informació


ACCÉS ALS CICLES FORMATIUS

1. Accés directe amb requisits acadèmics

El requisit acadèmic que permet l'accés directe per cursar formació professional específica de grau mitjà és el títol de Graduat en educació secundària.

També hi tenen accés directe aquelles persones que tenguin alguna de les acreditacions acadèmiques següents:

2. Accés mitjançant prova

Aquestes proves tenen com a finalitat facilitar la incorporació a l'ensenyament reglat al màxim nombre de persones interessades que no posseeixin cap dels requisits acadèmics esmentats.Trobareu tota la informació respecte a les proves d'accés a cicles de grau mitjà i superior dins l'apartat

 

PROVA D'ACCÉS A CICLES FORMATIUS DE GRAU MITJÀ DE FORMACIÓ PROFESSIONAL

Objectiu

La prova d'accés als cicles formatius de grau mitjà té la finalitat de facilitar l'accés a la formació professional a aquelles persones que no tenen els requisits acadèmics exigit per a l'accés directe.

La prova d'accés als cicles formatius de grau mitjà ha d'acreditar que l'aspirant té els coneixements i les habilitats suficients per cursar amb aprofitament els ensenyaments respectius.

Destinataris

* Persones que tenen 17 anys o més, o els compleixen l'any de realització de la prova i no tenen els requisits acadèmics per a l'accés directe al cicle de grau mitjà que els interessa cursar.

* Les persones que hagin superat amb anterioritat la prova d'accés a cicles formatius de grau mitjà, tenguin o no qualificació numèrica, i les que tenguin l'exempció de fer tota la prova, es poden tornar a presentar amb la finalitat de millorar la seva qualificació.


Certificació

* La superació de la prova s'acredita amb el certificat que correspongui.

* Les proves d'accés superades tenen validesa permanent en la totalitat de l'Estat espanyol.

* La superació de la prova permet la sol·licitud de plaça en els ensenyaments per als quals hagi superat l'accés pel torn d'accés mitjançant prova.

* Aquesta prova no té validesa a efectes d'equivalència, de convalidació ni d'homologació de cap títol acadèmic.

* La superació de la prova no garanteix l'obtenció d'una plaça escolar, ni tampoc garanteix la impartició de cap ensenyament concret.

* Haver superat la prova d'accés a cicles formatius de grau mitjà permet l'accés a qualsevol cicle de grau mitjà de formació professional.

* Haver superat la prova d'accés a cicles formatius de grau mitjà permet l'accés a qualsevol modalitat esportiva de grau mitjà dels ensenyaments esportius de règim especial i de les formacions esportives de nivell I, sempre que es compleixin la resta de requisits d'accés a aquests ensenyaments.

* Haver superat la prova d'accés als ensenyaments esportius de règim especial de grau mitjà i a les modalitats esportives de nivell I permet l'accés a qualsevol cicle de grau mitjà de formació professional.

* Haver superat la prova d'accés a cicles formatius de grau superior permet l'accés a qualsevol cicle de grau mitjà de formació professional.

Contingut de la prova

La prova d'accés té com a referència les competències bàsiques considerades imprescindibles que s'estableixen en els ensenyaments mínims de la educació secundària obligatòria: competència en comunicació lingüística, competència social i ciutadana, competència matemàtica i competència en el coneixement i la interacció amb el món físic.

Estructura de la prova

La prova d'accés als cicles formatius de grau mitjà és la mateixa per a tots els cicles i queda estructurada en les tres parts següents:

Part lingüística
    - Llengua castellana
    - Llengua catalana

Part social
    - Ciències socials, geografia i història

Part cientificotecnològica
    - Matemàtiques
    - Ciències de la naturalesa o Tecnologia (a triar per l'aspirant)

Durada de la prova

- 2 h per fer les proves de llengua castellana i de llengua catalana
- 1 h per fer la prova de ciències socials
- 1 h per fer la prova de matemàtiques
- 1 h per fer la prova de ciències de la naturalesa o de tecnologia

Exempcions

Tota la prova

- Tenir superada la prova d'accés a la universitat per a més grans de 25 anys.

- Tenir superada una prova d'accés a cicles de grau superior dels ensenyaments esportius de règim especial o a les formacions esportives de nivell III.

- Tenir superada una prova d'accés a cicles de grau mitjà o a cicles de grau superior d'ensenyaments d'arts plàstiques i disseny.

- Tenir superada una prova d'accés als estudis superiors de disseny.

- Tenir superada una prova d'accés singular a un cicle formatiu de grau mitjà de formació professional.

- Haver superat els mòduls obligatoris d'un programa de qualificació professional inicial amb una puntuació igual o superior a vuit punts. La qualificació final obtinguda en el programa ha de ser la qualificació a efectes d'admissió.

Part lingüística

- Haver superat l'àmbit de comunicació d'un programa de qualificació professional inicial (mòdul voluntari).

- Haver superat l'àmbit de comunicació de l'educació secundària per a persones adultes.

Part social

- Haver superat l'àmbit social d'un programa de qualificació professional inicial (mòdul voluntari).

- Haver superat l'àmbit social de l'educació secundària per a persones adultes.

Part cientificotecnològica

- Haver superat els mòduls obligatoris d'un programa de qualificació professional inicial.

- Haver superat l'àmbit cientificotecnològic de l'educació secundària per a persones adultes.

- Tenir un certificat de professionalitat de nivell 1 o superior.

- Haver superat un mòdul monogràfic que pertany a un cicle de grau mitjà.

- Tenir acreditades una o més unitats de competència d'un títol de Tècnic.

Llengua catalana

- Per a nouvinguts: s'ha de sol·licitar al Departament d'Ensenyament del Català.

- Tenir el certificat B de català o equivalent, o un certificat superior.

Qualificació de la prova

* La qualificació de cada part de la prova ha de ser numèrica entre zero i deu punts.

* La qualificació final es calcularà sempre que s'obtingui almenys una puntuació de quatre en cada una de les parts i ha de ser la mitjana aritmètica d'aquestes, expressada amb dos decimals, essent positiva la qualificació de cinc punts o superior. Aquesta nota final, quan es pugui calcular, quedarà reflectida juntament amb la qualificació d'Apte o de No Apte. Si no es pot calcular aquesta mitjana, s'ha d'indicar No Apte.

* Si hi ha exempció d'alguna de les parts de la prova, la nota mitjana s'ha de calcular sobre les parts avaluades.

* Per a les persones que hagin superat els mòduls obligatoris d'un programa de qualificació professional inicial i que hagin realitzat el curs de preparació de la prova d'accés al qual fa referència l'article 41.5 de la LOE, en el càlcul final de la qualificació s'ha d'afegir, a la mitjana aritmètica (sempre que aquesta es pugui calcular), la puntuació que resulta de multiplicar pel coeficient 0,20 la qualificació obtinguda en el curs esmentat, quan aquesta sigui de cinc punts o superior. Aquesta suma no pot ser superior a deu punts.

* La qualificació obtinguda en el programa per part de les persones que hagin superat un programa de garantia social o un programa ISLA, es tendran en compte per al càlcul de la qualificació final de la prova de la manera següent:

* Si l'aspirant obté, com a mínim, un 4 com a qualificació de la prova, es calcularà la mitjana entre aquesta nota i la qualificació del programa superat.
* Aquesta mitjana ha de ser la qualificació final de la prova d'accés.
* Si alguna de les parts té una qualificació inferior a 4, no es pot aplicar aquest procediment.


* Quan no se superi la totalitat de la prova, la qualificació de la part o les parts superades pot mantenir-se en les convocatòries següents. Aquesta circumstància s'ha de fer constar en una certificació expedida, a tal efecte, per la Comissió Avaluadora que correspongui.

* La qualificació de cada matèria ha de ser numèrica de zero a deu punts.

* La qualificació de cada part ha de ser la mitjana aritmètica de les qualificacions de les matèries que la conformen.

Convocatòria de la prova

* La Direcció General de Formació Professional i Aprenentatge Permanent ha de convocar, al manco una vegada a l'any, la prova d'accés als cicles de grau mitjà.

* Així mateix pot fer altres convocatòries en les situacions que consideri convenients.

Llocs d'inscripció i de realització de la prova

* La prova es realitza en els centres que es determinin en cada convocatòria de la prova.

* La inscripció s'ha de fer en el mateix centre en que s'ha de realitzar la prova.

Sol·licitud d'adaptació de les condicions de realització de la prova

Les persones que poden acreditar que tenen necessitats educatives especials o dificultats específiques d'aprenentatge (dislèxia, disortografia, disgrafia o discalcúlia) poden sol·licitar l'adaptació de les condicions en què s'ha de realitzar la prova. Per justificar aquesta petició han d'aportar algun dels documents que figuren a continuació:

- Certificat oficial que acredita el tipus i el grau de discapacitat que es té, emès per un organisme oficial competent en matèria d'afers socials.

- Dictamen d'escolarització emès pel Departament d'Orientació o pels equips d'orientació educativa i psicopedagògica amb el vist i plau del Departament d'Inspecció Educativa.

- Informe emès pel Departament d'Orientació o pels equips d'orientació educativa, per a les dificultats específiques d'aprenentatge.

- Informe emès per associacions de reconeguda experiència, per a les dificultats específiques d'aprenentatge.

- Informe emès per un professional col·legiat que estigui atenent les dificultats específiques d'aprenentatge de la persona interessada.

Curs de preparació de la prova

L'article 41.5 de la LOE diu que les administracions educatives podran programar i oferir cursos destinats a la preparació de les proves per a l'accés a la formació professional de grau mitjà per part de les persones que hagin superat el mòduls obligatoris d'un programa de qualificació professional inicial, i que la qualificació obtinguda en aquest curs s'ha de tenir en compte en la qualificació final de la prova d'accés.

S'homologa la superació d'aquest curs a la superació del mòdul: Aprenentatges instrumentals bàsics, del currículum dels programes de qualificació professional inicial de la nostra Comunitat Autònoma, ja que els continguts dels diferents blocs del mòdul esmentat inclouen els continguts que ha de tenir el curs de preparació de la prova.

Aquesta homologació ha de tenir els efectes prevists en la qualificació final de la prova d'accés per a aquelles persones que hagin superat els mòduls obligatoris d'un programa de qualificació professional i hagin superat el curs de preparació de la prova d'accés.

Aquesta circumstància implica traslladar com a qualificació del curs de preparació de la prova la qualificació obtinguda en el mòdul esmentat.

 

PUJAR